JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Referent/ Specjalista/ Starszy Specjalista

w Dziale Projektów i Badań Klinicznych

 

Główne obowiązki:

 1. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie oceny formalno-prawnej umów o przeprowadzenie badania klinicznego.

 2. Koordynowanie prac związanych z negocjacjami umów o przeprowadzenie badania klinicznego.

 3. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych (Kliniki/Oddziały/Zakłady, Dział Kontrolingu) w trakcie oceny, negocjacji oraz określania warunków umów o przeprowadzenie badania klinicznego.

 4. Utrzymywanie kontaktów ze Sponsorami badań klinicznych w zakresie obiegu dokumentacji badań klinicznych (umowy, aneksy do umów, protokoły badań klinicznych itp.).

 5. Pozyskiwanie i aktualizacja dokumentacji badań klinicznych.

 6. Dokumentowanie i rejestracja nowych umów/aneksów dotyczących badań klinicznych.

 7. Aktualizacja elektronicznego rejestru badań klinicznych.

 8. Administracyjna obsługa badań klinicznych.

 9. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupów ze środków zewnętrznych.


 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (min. 3- letni (Specjalista) bądź min. 5-letni (Starszy Specjalista) staż pracy związany z obsługą badań klinicznych).

 2. bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu

 3. odpowiedzialność za powierzone zadania

 4. dokładność i systematyczność w działaniu

 5. wysokie kompetencje interpersonalne

 6. znajomość języka angielskiego

 7. determinacja w rozwiązywaniu problemów


 

Wymagania dodatkowe:

Ukończone studia podyplomowe z zakresu badan klinicznych/lub aktualny certyfikat GCP, wcześniejsze doświadczenie w pracy zawiązanej w z realizacją badań klinicznych – mile widziane.

Oferujemy:

 

 1. stabilne warunki zatrudnienia,

 2. umowę o pracę na pełny etat,

 3. możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego,

 4. liczba etatów: 1

 

Wymagane dokumenty:

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w terminie do 31.07.2024 r. na adres mailowy:

mchmielewska@usk1.pl . W tytule wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@usk1.pl

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 45, e-mail: iod@usk1.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (z art. 221. Kodeksu pracy) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane, które zostały przesłane w dokumentach CV przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie Pani/Pana zgłoszenie (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych w załączniku do ogłoszenia.

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

-------------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/8/2024

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia
----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/7/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i/lub anestezji w Klinice Chirurgii Onkologicznej (kwalifikacja pacjentów oddziałów Kliniki: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii, do leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK Nr 1 w Lublinie zgodnie z §  3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 392)  oraz w Dziale Szpitalnej Anestezjologii i Anestezji w Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez pielęgniarki anestezjologiczne całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i/lub anestezji w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz w Dziale Szpitalnej Anestezjologii i Anestezji w Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Link do ogłoszenia
----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/6/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:
Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań ultrasonografii piersi, celem oceny skuteczności leczenia rozpoznanego raka piersi w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Oddziale Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem (jeden raz w tygodniu).

Link do ogłoszenia
----------------------------------------------------------------

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psycholog / psychoterapeuta

(do pracy z dziećmi i młodzieżą)


 

Główne obowiązki:

- diagnoza i terapia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów.


 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

- mile widziane ukończone (lub w trakcie realizacji) szkolenie w zakresie specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży lub kurs psychoterapeutyczny, kurs psychologii klinicznej,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi


 

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

USK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

 

Oferty należy składać do 30.04.2024 r

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

----------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Dyrektor

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

 

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. 2023, poz. 1972 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2730 z późn.zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w n/w zakresach:

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych – specjalistycznych badań laboratoryjnych ( kod CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratorium medyczne)

Link do ogłoszenia
----------------------------------------------------------------
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. kadr

 

Główne Obowiązki:

- czynny udział w procesie zatrudniana pracownika, rozwiązania stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,

- prowadzenie i zakładanie akt osobowych pracowników,

- prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi,

- monitorowanie terminów umów czasowych, badań lekarskich i szkoleń BHP,

- ewidencja i rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie oraz inne absencje),

- zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS,

- prowadzenie i aktualizacja danych w programie kadrowym,

- przygotowanie raportów na potrzeby zarządu.

 

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat),

- minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w dziale kadr,

- znajomość programów Microsoft Office, Płatnik, Excel,

- znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – umiejętność interpretacji   przepisów,

- umiejętność przygotowywania pism, a także planowania i organizacji pracy,

- inicjatywa i zaangażowanie,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

USK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@usk1.pl

 

Oferty należy składać do 29.02.2024 r

----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/4/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w Pracowni Patomorfologii
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

----------------------------------------------------------------

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

 

Główne obowiązki:

- Realizowanie zadań służby BHP wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów

- Kontrolowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz wymogów BHP na terenie
   zakładu pracy

- Prowadzenie szkoleń  w zakresie BHP

- Opiniowanie dokumentacji

- Tworzenie  wewnętrznych instrukcji / procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy

- Ustalanie pomiarów środowiska pracy

- Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

- Prowadzenie postępowań powypadkowych  

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu BHP,

- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń,

- dobra organizacja pracy, terminowość, zaangażowanie oraz samodzielność w działaniu

- obsługa komputera

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia

 

 

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

USK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: bhp@usk1.pl

 

Oferty należy składać do 15.03.2024 r

 

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/3/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Link do ogłoszenia

----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/2/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie położnictwa i ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/1/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie z działem przyjęć dla dzieci (dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia), polegających na kwalifikacji pacjentów do leczenia w trybie całodobowym w:

- Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży,

- Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości,

- I i II Oddziale Ogólnopsychiatrycznym,

- Oddziale Sądowo Psychiatrycznym,

oraz świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu psychiatrii niezakończonych hospitalizacją w oddziale, udzielanych w trybie nagłym - w dni powszednie od godz.15.05 do godz.7.30 dnia następnego, a w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo (zgodnie z harmonogramem).

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym II

oraz w Oddziale Sądowo - Psychiatrycznym

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Zespole Poradni Okulistycznych i Izby Przyjęć Okulistyki

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Okulistyki – Pododdział A

oraz w Oddziale Okulistyki Dziecięcej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej

w Oddziale Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej w Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie


Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej

i Nowotworów Układu Pokarmowego

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie


Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------------
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/12/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia
------------------------------------------------------------
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/11/2023

w zakresie:

 

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji reumatologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia

 

-----------------------------------------------------------------

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

psycholog

(do Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddziału Noworodków)

 


 

Główne obowiązki:

- rozpoznawanie problemów psychologicznych i emocjonalnych pacjentek w okresie ciąży i połogu,

- wsparcie w radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach niepowodzenia położniczego,

- wsparcie psychologiczne o charakterze interwenci kryzysowej,

- opieka psychologiczna nad rodzinami noworodków i niemowląt przebywających w oddziale intensywnej terapii.


 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- mile widziane ukończone (lub w trakcie realizacji) szkolenie w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej lub kurs psychoterapeutyczny, kurs psychologii klinicznej,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność.

- doświadczenie zawodowe: praca w oddziałach szpitalnych.

 

Umowa o pracę na zastępstwo.


 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres: USK Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 20-081 Lublin

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@usk1.pl

Oferty należy składać do 31.12.2023 r

 


 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

---------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/10/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w Izbie Przyjęć Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie z działem przyjęć dla dzieci (dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia), polegających na kwalifikacji pacjentów do leczenia w trybie całodobowym w:

- Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży,

- Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości,

- I i II Oddziale Ogólnopsychiatrycznym,

- Oddziale Sądowo Psychiatrycznym,

oraz świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu psychiatrii niezakończonych hospitalizacją w oddziale, udzielanych w trybie nagłym - w dni powszednie od godz.15.05 do godz.7.30 dnia następnego, a w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo (zgodnie z harmonogramem).

 

Link do szczegółów ogłoszenia

--------------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/5/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie położnictwa i ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.


Link do szczegółów ogłoszenia

--------------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/9/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia


----------------------------------------------------------------

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/8/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie traumatologii oraz dokonywanie weryfikacji prawidłowego kodowania świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia w Oddziale Traumatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do szczegółów ogłoszenia


----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

KO/7/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endoskopowych w oddziałach zabiegowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do szczegółów ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/ 6 /2023

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych polegających na implantacji i usuwaniu portów dożylnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie
– zgodnie z harmonogramem.


 Link do szczegółów ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/4/2023

w zakresie:

 

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych polegających na leczeniu operacyjnym z zakresu urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji reumatologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji nefrologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem

 

Link do szczegółów ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/3/2023

w zakresie:

Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Link do szczegółów ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Pionu Ginekologiczno - Położniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Pionu Ginekologiczno - Położniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego / Bloku Operacyjnego Oddziałów zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego / Bloku Operacyjnego Oddziałów zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej w Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,   20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej w Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Traumatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1 ul. Stanisława Staszica 16,    20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii, Endokrynologii i Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Stanisława Staszica 16,    20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii, Endokrynologii i Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia


-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor  lek. med. Beata Gawelska

 

adres podmiotu leczniczego : Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1  ul. Stanisława Staszica 16,  20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Link do ogłoszenia-------------------------------------------------------------------
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

psycholog / psychoterapeuta

(do pracy z dziećmi i młodzieżą)

 

Główne obowiązki:

- diagnoza i terapia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

- mile widziane ukończone (lub w trakcie realizacji) szkolenie w zakresie specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży lub kurs psychoterapeutyczny, kurs psychologii klinicznej,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- doświadczenie zawodowe: mile widziany minimum rok doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

-------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psychoterapeuta

 

Główne obowiązki:

- prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwicami,

- pomaga rozwiązywać problemy za pomocą różnorodnych metod i technik psychoterapeutycznych,

- praca terapeutyczna z rodzinami pacjentów.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- certyfikat psychoterapeuty,

- osoba ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty musi posiadać status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

-----------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

psycholog kliniczny  

 

Główne obowiązki:

- przeprowadzanie różnorodnych form terapii, w tym indywidualnej, grupowej lub rodzinnej,

- organizowanie wywiadów diagnostycznych, stosowanie testów psychologicznych, analizowanie historii pacjenta,

- tworzenie i realizowanie planów terapeutycznych,

- edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowia psychicznego.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe psychologiczne,

- studia podyplomowe ze specjalizacji klinicznej lub w trakcie szkolenia w tym zakresie,

- wysokie umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kreatywność,

- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Praca zmianowa; możliwe zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy miłą atmosferę pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego.

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 

 

Oferty należy składać do 31.10.2023 r

 

 

 

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
a także o przeprowadzaniu procedury uzyskania informacji, czy dane osoby kandydującej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

--------------------------------------------------

Lublin, dnia 17 sierpnia 2023 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/2/2023

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, polegających na opisywaniu badań CT i MRI, wykonywaniu i opisywaniu badań USG oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Ogólnych, na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, a także świadczenia usług z zakresu zarządzania Izbą Przyjęć Ogólną.

Link do ogłoszenia
-------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/ Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

Główne Obowiązki:

- udział w opracowywaniu odpowiednich procedur działu, niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania działu i komórek organizacyjnych, dla których wymagane jest współdziałanie dla prawidłowego funkcjonowania,

- opiniowanie wniosków inwestycyjnych i dotyczących robót budowlanych,

- opracowywanie dokumentacji przetargowej, uczestnictwo w komisjach przetargowych,

- sporządzanie planów i harmonogramów zadań inwestycyjnych,

- opracowywanie raportów i sprawozdań, niezbędnych analiz i opinii,

- udział w przeprowadzaniu postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych i dostaw,

- udział w przeprowadzaniu postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych, koordynowanie, nadzór i odbiór tych prac,

- weryfikacja zasadności i poprawności rachunków, faktur i kosztorysów, w tym zgodności
z umowami i zleceniami,

- nadzór i kontrola nad realizacją warunków gwarancyjnych wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w przeglądach, sporządzanie protokołów z przeglądów, opracowywanie rekomendacji w przedmiocie zwolnienia kaucji gwarancyjnych,

- weryfikacja ofert składanych przez oferentów, w przedmiocie związanym z pełnionymi obowiązkami oraz pisemne przedkładanie rekomendacji w tym przedmiocie przełożonemu,

- wdrażanie, stosowanie i gromadzenie informacji dotyczących rozwiązań mających na celu obniżanie kosztów w SPSK1

- opracowywanie dokumentacji dla jednostek nadzorczych i audytujących, nadzór i kontrola nad prowadzeniem i tworzeniem takiej dokumentacji, zapewnienie prowadzenia takiej dokumentacji,

- opracowywanie stosownych wniosków do organów, instytucji w związku z realizacją zakresu obowiązków,

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, dopilnowanie realizacji robót i ich jakości zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy, obowiązującymi przepisami oraz SWZ,

- w zależności od przyjętego trybu realizacji robót i warunków umownych, protokolarne przekazanie wykonawcy i uczestniczenie w komisyjnym przekazywaniu terenu budowy,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- potwierdzanie na dokumentach odbiorowych i rozliczeniowych wykonanie robót zgodnie
 z warunkami umowy z Wykonawcą oraz SWZ,

- ocena i odbiór dokumentacji technicznej przygotowywanej przez podmioty zewnętrzne, dla inwestycji objętej nadzorem inwestorskim,

- udział w odbiorach oraz kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy w związku
 z realizacją nadzorowanej inwestycji,

- określanie niezbędnych środków finansowych na realizację robót, kontrola ich wykorzystania, przestrzeganie dyscypliny budżetowej jednostki.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- odpowiednie umiejętności poparte doświadczeniem praktycznym,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

 

Oferty należy składać do 31.08.2023 r

 

 

 

 

-------------------------------------------------------            
Lublin, dnia 14 czerwca 2023 r.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KO/1/2023

w zakresie:
 

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

 

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurochirurgicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)  

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach lecznictwa ambulatoryjnego w Poradni Ginekologicznej z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

Zadanie 1 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej / Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

------------------------------------------------------- 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

-------------------------------------------------------

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie– zgodnie z harmonogramem.

Szczegóły (link do ogłoszenia)

------------------------------------------------------- 

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

 

------------------------------------------------------- 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.
 

------------------------------------------------------- 

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).
 

-------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

------------------------------------------------------- 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------