JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej

 

Numer postępowania
-

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej
SPSK Nr 1 w Lublinie

- Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2023r.


- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert będą udostępniane w budynku Dyrekcji SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 (pokój nr 17) w godz. 8 14 oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl


- Oferty nal eży składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotacją KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SPSK NR 1 W LUBLINIE” w Kancelarii Szpitala (budynek Dyrekcji, pokój nr 8)do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 12.00.


- Otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2021 r. w Dziale Spraw Pracowniczych SPSK Nr 1 (budynek Dyrekcj i, pokój nr 17 ), Lublin, ul. Staszica 16, o godz. 12.30.


- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od dnia otwarcia ofert tj. do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 15.00, poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sam odzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl.


- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.


- SPSK Nr 1 w Lublinie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


- Środki odwoławcze (protesty i odwołania) dotyczące konkursu ofert, można składać w Kancelarii Szpitala, pok. nr 8.