JEDNOSTKI MEDYCZNE

Przyjęcie do szpitala

 

Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent powinien posiadać:

 • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • dowód osobisty z numerem PESEL,
 • NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy (dot. osób zatrudnionych),
 • wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji,
 • rzeczy osobiste (piżama, szlafrok, pantofle, ręcznik, przybory toaletowe).

Ubezpieczony zgłaszający się bez skierowania, w sytuacji, gdy jest ono wymagane, jest zobowiązany opłacić świadczenia zdrowotne mu udzielone. Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz dzieciom do ukończenia 18 roku życia są udzielane bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci ponoszą pełną odpłatność za udzielone świadczenia zdrowotne w następujących przypadkach:

 • gdy świadczenia te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • w zakresie stomatologii, jeżeli nie są one objęte wykazem świadczeń podstawowych opublikowanych przez Ministra Zdrowia.

Wykaz dowodów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Podstawowym narzędziem weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów jest udostępniony przez NFZ system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, w skrócie EWUŚ. W przypadku uzyskania odpowiedzi z w/w systemu o braku potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o fakcie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub przedstawić jeden z poniższych dokumentów, właściwy dla danej grupy osób ubezpieczonych:    

 • dla emeryta lub rencisty - legitymacja emeryta lub rencisty,
 • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:    

              - druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
              - aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.

 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wykaz dokumentów wymaganych od innych grup (tj. członkowie rodzin ubezpieczonych, bezrobotni, uczniowie i studenci, stypendyści, duchowni, obcokrajowcy) znajduje się poniżej w załączniku.

Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

 • świadczenia zdrowotne,
 • środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
 • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających tych świadczeń.