JEDNOSTKI MEDYCZNE

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

WAŻNA INFORMACJA: Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego, od 16 marca 2020 r. (do odwołania) przyjmowanie wniosków o kserokopię dokumentacji medycznej odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej lub listownej.

Wniosek znajduje się poniżej artykułu - w tej zakładce. Po wypełnieniu należy go przesłać na adres e-mail: dokumentacja@spsk1.lublin.pl lub (dot. pacjentów okulistycznych) kancelaria_oko@spsk1.lublin.pl lub listownie:

Dział Dokumentacji Chorych SPSK 1 w Lublinie  /  ul. Staszica 16 /  20-081 Lublin.

 

Komu Szpital może udostępnić dokumentację medyczną?

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem właściwego dokumentu: rodzice dziecka do ukończenia 18 roku życia – metryka urodzenia dziecka; opiekun ustanowiony przez sąd – stosowne orzeczenie.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej w formie pisemnego oświadczenia, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Ważne: w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia na udostępnienie dokumentacji medycznej sprawę rozstrzyga sąd, o którym, mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 11964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w oparciu o wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.

 

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dokumentację medyczną?

1. Wypełnić i złożyć stosowny wniosek (osobiście, pocztą tradycyjną lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną).

2. Uiścić opłatę wg. cennika (opłata nie jest pobierana w przypadku wystąpienia o dokumentację medyczną w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lub przez organy rentowe).

3. Odebrać dokumentację osobiście lub opłacić jej dostarczenie pocztą.

W przypadku przesyłki pocztowej należy przesłać potwierdzenie dokonania przedpłaty za sporządzoną kopię dokumentacji medycznej na adres e-mail: dokumentacja@spsk1.lublin.pl

Wzór wniosku, informacje na temat sposobu jego składania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w wersji do wydrukowania znajdują się poniżej w załącznikach.

 

Udostępnianiem dokumentacji medycznej w SPSK 1 zajmuje się:

 

Dział Dokumentacji Chorych

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel.: 81 53 49 645  / e-mail: dokumentacja@spsk1.lublin.pl