JEDNOSTKI MEDYCZNE

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się osobiście, w formie elektronicznej lub listownej.

Wniosek znajduje się poniżej artykułu - w tej zakładce.

 

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: wniosek@usk1.pl lub (dot. pacjentów okulistycznych) wniosekokulistyka@usk1.pl

 

Możliwa jest również wysyłka wniosku listownie na adres:

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

USK Nr 1 w Lublinie  /  ul. Staszica 16 /  20-081 Lublin

 

 

Pacjenci okulistyczni:

 

Dział Obsługi Pacjenta Okulistycznego

USK Nr 1 w Lublinie  / ul. Chmielna 1  /  20-079 Lublin

 

 

 

Komu Szpital może udostępnić dokumentację medyczną?

 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem właściwego dokumentu: rodzice dziecka do ukończenia 18 roku życia – metryka urodzenia dziecka; opiekun ustanowiony przez sąd – stosowne orzeczenie.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej w formie pisemnego oświadczenia, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Ważne: w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia na udostępnienie dokumentacji medycznej sprawę rozstrzyga sąd, o którym, mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 11964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w oparciu o wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.

 

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dokumentację medyczną?

 

1. Wypełnić i złożyć stosowny wniosek (osobiście, pocztą tradycyjną lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną).

2. Uiścić opłatę wg. cennika (opłata za udostępnianie dokumentacji nie jest pobierana w przypadkach ujętych w ustawie).

3. Odebrać dokumentację osobiście lub opłacić jej dostarczenie pocztą.

W przypadku przesyłki pocztowej należy przesłać potwierdzenie dokonania przedpłaty za sporządzoną kopię dokumentacji medycznej na adres e-mail:

wniosek@usk1.pl lub wniosekokulistyka@usk1.pl (dot. pacjentów okulistycznych)

Wzór wniosku, informacje na temat sposobów jego składania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w wersji do wydrukowania znajdują się poniżej w załącznikach.

 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

 

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dokumenty stanowiące EDM to:


    - informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

    - informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,

    - karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

    - wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,

    - opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

 

Zachęcamy do zakładania konta Pacjenta w naszym systemie elektronicznym - E-PORTAL USK1

E-portal umożliwia rejestrację przy użyciu formularza rejestracyjnego (Wymagana późniejsza osobista weryfikacja tożsamości w rejestracji USK1) lub profilu zaufanego dostępnego przez platformę login.gov.pl, oraz rezerwację wizyt w następujących poradniach:
    -    Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
    -    Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    -    Poradnia Chorób Zakaźnych
    -    Poradnia Diabetologiczna
    -    Poradnia Endokrynologiczna Kliniki Chorób Wewnętrznych
    -    Poradnia Chirurgii Ogólnej
    -    Poradnia Hematologiczna
    -    Poradnia Kardiologiczna
    -    Poradnia Neurologiczna
    -    Poradnia Okulistyczna Langiewicza 6a
Pełny regulamin zawierający funkcje e-portalu dostępny jest tutaj

Udostępnianiem dokumentacji medycznej w USK Nr 1 w Lublinie zajmuje się:

 

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej USK Nr 1

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel.: 81 53 49 645  / e-mail: dokumentacja@usk1.pl

 

 

oraz dla pacjentów okulistycznych:

 

Dział Obsługi Pacjenta Okulistycznego

ul. Chmielna 1, 20-079

tel, 81 53 49 841 / e-mail: kancelaria_oko@usk1.pl