JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakończenie działalności Szpitala Tymczasowego. Wytyczne PTEILCHZ dotyczące zasad przyjęć pacjentów z COVID-19 do oddziałów zakaźnych.

 

31. marca Szpital Tymczasowy w Lublinie zostanie zamknięty, po tym terminie jednostką dedykowaną pacjentom ze stwierdzonym COVID-19 i wymagającym z tego powodu hospitalizacji, będzie Klinika Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1.

W związku z wydanym niedawno stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie zasad hospitalizacji chorych z COVID-19 w oddziałach zakaźnych, poniżej zamieszczamy podstawowe kryteria i zalecenia dotyczące przyjmowania pacjentów oraz link do pełnej treści dokumentu.

Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze stwierdzanymi łącznie:

a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego
b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID-19, oraz
c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanym
i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale zakaźnym gdy nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego leczenia specjalistycznego.
Dodatkowe wytyczne, zalecenia i wyjątki dotyczące hospitalizacji chorych z COVID-19 zawiera
dokument PTEILCHZ - link do dokumentu.

2) Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów
klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3) Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie
7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4) Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki
specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd ...) wynikającej z choroby
zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być
kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby
zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze
stwierdzanymi łącznie:

a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego i
b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID-
19, oraz

c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2
wykonanym i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale
zakaźnym,

pod warunkiem, że nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego
leczenia specjalistycznego.

2) Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów
klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3) Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie
7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4) Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki
specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd ...) wynikającej z choroby
zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być
kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby
zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.

5) W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest czasowe przekazanie chorego, wymagającego diagnostyki
i opieki specjalistycznej wynikającej z choroby zasadniczej, jeśli ma on objawy i wskazania do
leczenia COVID-19. W takiej sytuacji przekazanie do oddziału zakaźnego może nastąpić po
uprzedniej konsultacji i ustaleniu miejsca, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia przez jednostkę
kierującą (oddział szpitalny lub SOR) miejsca powrotnego po izolacji (7 dniach od uzyskania wyniku
potwierdzającego zakażenie).

6) Docelowo należy dążyć do:
wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2, podobnie jak w przypadku innych chorób
dróg oddechowych, wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych klinicznie w ramach postępowania
diagnostycznego, lub w ramach działań profilaktycznych dotyczących chorych z deficytami
odporności.

hospitalizacji chorych z zapaleniem płuc wywołanym przez SARS-CoV-2 na zasadach
ogólnych takich jakie stosuje się wobec chorych z zapaleniami płuc o innej etiologii i jakie
były praktykowane przed pandemią COVID-19.
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 23 Marzec 2022 | Autor: Anna Guzowska