JEDNOSTKI MEDYCZNE

Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

 

Fundus_Env
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie realizuje projekt pn.:

 „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie”

nr POIS.11.03.00-00-0108/22

w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 19 997 580,00 zł
  • Wysokość dofinansowania: 19 997 580,00 zł
  • Planowany okres realizacji: od 22.04.2022 r. do 30.11.2023 r.

 

Głównym celem projektu jest przede wszystkim wsparcie naprawy i odporności systemu zdrowia w zakresie wsparcia oddziałów podmiotu leczniczego ponadregionalnego udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych XI osi POIiŚ REACT-EU poprzez realizację kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19. Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości świadczeń, wzrost dostępu do diagnostyki chorób układu krążenia oraz wzrost dostępu do strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym dla mieszkańców Polski. Zakupiona aparatura medyczna znacząco poprawi jakość świadczonych usług oraz poprawi komfort pacjentów poprzez efektywniejsze leczenie. Realizacja projektu zmniejszy ryzyko zakażenia się COVID-19 na terenie Szpitala, co umożliwi odpowiednia aparatura.

Ponadto określono następujące wskaźniki:

  • Wskaźniki produktu:
  • Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ.: 1 szt.
  • Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2): 19 350 400,00 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29): 62 300,00 zł

 

  • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
  • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 77 460 osób/rok.

 

                                                                                                                                                                                              

Fundus_Env
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Projektu pn.: 

„Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie”

nr POIS.11.03.00-00-0108/22

w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że SPSK Nr 1 w Lublinie zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.