JEDNOSTKI MEDYCZNE

POPRAWIONE Zaproszenie do składania ofert - WIRÓWKA

 

Numer postępowania
TA-274-3/2023

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 informuje, że w "Zaproszeniu do składania ofert na dostawę wirówki" w ramach prowadzonego rozeznania rynku na dostawę wirówki na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej w ramach Projektu „Wsparcie oddziału chorób zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ” nr POIS.11.03.00-00-0057/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) w punkcie 4. doszło do omyłki pisarskiej.

W załączniku przesyłamy obowiązującą, poprawioną treść Zaproszenia.