JEDNOSTKI MEDYCZNE

Wsparcie oddziału chorób zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ

 

 

Fundusz_IS
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie realizuje projekt pn.:

„Wsparcie oddziału chorób  zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz
innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ”

nr POIS.11.03.00—00-0057/22

w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 8 098 530,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 8 000 000,00 zł
 • Planowany okres realizacji: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest rozwój i dostosowanie do wymogów diagnostycznych jednostek klinicznych SPSK Nr 1 w Lublinie realizujących świadczenia najwyższego poziomu referencyjnego w zakresie leczenia chorób zakaźnych, a których działalności w skali województwa lubelskiego uznaje się za istotną w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców.

Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie spowoduje osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:

 • poprawa skuteczności i jakości opieki nad pacjentem,
 • lepsza jakość świadczeń medycznych dzięki zakupionemu nowemu sprzętowi,
 • wzrost ilości wykonywanych badań diagnostycznych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne (m.in. TK),
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej szpitala,
 • możliwość wykonania dokładniejszych badań,
 • zapewnienie ciągłości opieki w jednej jednostce.

Ponadto określono następujące wskaźniki:

 • Wskaźniki produktu:
 • Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ- 1 szt.
 • Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2): 6 973 640,00 zł.
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19- CV29: 19 980,00 zł.
 • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 77 460 osób/rok.

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Fundusz_IS
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Projektu pn.: 

„Wsparcie oddziału chorób  zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ”

nr POIS.11.03.00-00-0057/22

w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że SPSK Nr 1 w Lublinie zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.