JEDNOSTKI MEDYCZNE

SPSK1 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego Optima 360

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

20-081 LUBLIN, UL. STASZICA 16

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO MR OPTIMA 360 PRODUKCJI GE MEDICAL SYSTEMS

 

Szczegółowe warunki przetargu zostały opracowane w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.)

 

W związku z planowaną instalacją w 2020 roku nowego rezonansu magnetycznego SPSK Nr 1 w Lublinie postanawia odsprzedać dotychczas używany rezonans magnetyczny.

 

I. Postanowienia wstępne

Organizatorem przetargu jest:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie Sprzedającemu oferty.
 2. Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny i przejrzysty oraz zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1. Ofertę będzie się uznawało za ważną, jeśli zawierać będzie wszystkie elementy przewidziane w tym wzorze.
 4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
 5. Przetarg ofertowy jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

 

II. Przedmiot przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest używany rezonans magnetyczny MR Optima 360. Wyprodukowany w 2010 roku przez firmę GE Medical Systems. Aparat sprawny. Przeszedł pomyślnie testy i przegląd techniczny.

 

III. Oferta

Ofertę należy złożyć na formularzy stanowiącym Załącznik Nr 1.

Oferta powinna zawierać:

 1. cenę zakupu;
 2. oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, niniejszych warunków przetargu ofertowego oraz wzoru umowy (stanowiący Załącznik nr 2) z deklaracją ich całkowitej akceptacji;
 3. nazwę, siedzibę i adres Kupującego;

 

Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz datowane.

Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny  – nie otwierać przed 03.02.2020r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala SPSK nr 1, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16, pokój nr 8 do dnia 03.02.2020r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego.

 

Oferty złożone po terminie będą zwracane.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Kupujący.

 

IV. Kryteria i sposób oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena.

CENA – 100%

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Informacja o wyniku przetargu ofertowego zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sprzedającego oraz zostanie przesłana Kupującym biorącym udział w postępowaniu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert,  zmiany treści ogłoszenia, projektu umowy oraz formularza cenowego. Wszelkie zmiany zamieszczone zostaną na stronie internetowej szpitala.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dalszych rokowań z Kupującym, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 4. W przypadku, gdy rokowania nie przyniosą zadowalających efektów Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
 5. W sytuacji, gdy Kupujący złożą oferty zawierające identyczną ceną Sprzedający przeprowadzi z tymi Kupującymi dalsze rokowania lub zaprosi ich do składnia ofert dodatkowych.

UWAGA:

 

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 81/ 53 255 42 w godz. od 8.00 do 14.00.

Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu (adres e-mail: posetek@spsk1.lublin.pl), odbyciu wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z użytkownikiem pod numerem 81 534-00-59.

Demontaż rezonansu leży po stronie Kupującego.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE INFORMUJE, IŻ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 04.02.2020 ROKU. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Klauzula RODO

Informacja z otwarcia

Artykuły - pozostałe
23. maja rozpoczyna się XXIV edycja LUBELSKICH SPOTKAŃ NAUKOWYCH . Wydarzenia potrwają trzy dni i odbywają się w hotelu Ibis Styles Lublin. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to: "Psychiatria dzisiaj: integracja, innowacja, inspiracja –
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie działa jedyny w województwie lubelskim Bank Mleka Kobiecego , który w ciągu pięciu lat swojej działalności znacząco przyczynił się do wsparcia noworodków w regionie. Banku Mleka, który powstał w
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży USK Nr 1 po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Fundacji Rodzić po Ludzku - Tydzień Godnego Porodu . Z tej okazji 15. maja odbyło się spotkanie personelu medycznego z przyszłymi mamami,
Aktualizacja: 06 luty 2020 | Autor: Jarosław Krawczyk