JEDNOSTKI MEDYCZNE

UNIEWAŻNIENIE Zaproszenie do składania ofert - WIRÓWKA

 

Numer postępowania
-

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 powołując się na zapisy "Zaproszenia do składania ofert na dostawę wirówki"  w ramach prowadzonego rozeznania rynku na dostawę wirówki na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej w ramach Projektu „Wsparcie oddziału chorób zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ” nr POIS.11.03.00-00-0057/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informuje, że korzysta z przysługującego mu prawa i unieważnia Zaproszenie bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje również, że zostanie ogłoszone nowe Zaproszenie do składania ofert na dostawę wirówki.

Szczegóły w załączniku.