JEDNOSTKI MEDYCZNE

"Wsparcie (...) w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ" / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie realizuje projekt pn.:

  „Wsparcie oddziału chorób  zakaźnych, oddziału intensywnej terapii, pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach strategii zwalczania COVID-19 w SPSK Nr 1 w Lublinie SPZOZ”

  nr POIS.11.03.00—00-0057/22

  w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

  Oś priorytetowa XI REACT-EU

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

   

  ·       Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 8 098 530,00 zł

  ·       Wysokość dofinansowania: 8 000 000,00 zł

  ·       Planowany okres realizacji: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

   

  Celem głównym projektu jest rozwój i dostosowanie do wymogów diagnostycznych jednostek klinicznych SPSK Nr 1 w Lublinie realizujących świadczenia najwyższego poziomu referencyjnego w zakresie leczenia chorób zakaźnych, a których działalności w skali województwa lubelskiego uznaje się za istotną w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców.

  Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie spowoduje osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:

  ·         poprawa skuteczności i jakości opieki nad pacjentem,

  ·         lepsza jakość świadczeń medycznych dzięki zakupionemu nowemu sprzętowi,

  ·         wzrost ilości wykonywanych badań diagnostycznych,

  ·         skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne (m.in. TK),

  ·         poprawa stanu infrastruktury technicznej szpitala,

  ·         możliwość wykonania dokładniejszych badań,

  ·         zapewnienie ciągłości opieki w jednej jednostce.

  Ponadto określono następujące wskaźniki:

  ·         Wskaźniki produktu:

  -        Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ- 1 szt.

  -        Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2): 6 973 640,00 zł.

  -        Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19- CV29: 19 980,00 zł.

  ·         Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  -        Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 77 460 osób/rok.

 • "Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 07 Październik 2022 | Autor: Anna Guzowska