JEDNOSTKI MEDYCZNE

SZPITAL TYMCZASOWY w Lublinie - informacje i dane teleadresowe

 

SZPITAL TYMCZASOWY (ST) zlokalizowany jest na terenie Centrum Targowo - Wystawienniczego Targów Lublin S.A. pod patronatem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

 

adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

tel. punkt informacyjny -  punkt przyjęć pacjentów: 81 458 23 27

tel. pokój lekarski (kontakt po g.13): 81 458 23 33

 

tel. Punkt Wymazów: 81 458 23 47 - punkt jest czynny w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku
 

UWAGA! Jedyne wejście i wjazd na teren ST funkcjonuje obecnie wyłącznie od strony ul. Piłsudskiego.

 

Punkt Szczepień Powszechnych Szpitala Tymczasowego w Lublinie znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 13.

 

Informacja dotycząca dostarczania paczek dla pacjentów ST: podpisane i szczelnie zapakowane paczki należy zostawiać w punkcie ochrony przy wjeździe na teren ST od strony ul. Piłsudskiego w godz. od 8:00 - 17:00 (będą one odbierane i dostarczane pacjentom 2 razy dziennie w ściśle określonych godzinach). Prosimy nie dostarczać żywności, która wymaga przechowywania w lodówce (m.in. jogurtów, kanapek, wędlin).
 

 

 

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin,
  telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsklublin.pl
 2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 45, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy w szpitalu tymczasowym, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (z art. 221. Kodeksu pracy) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane, które zostały przesłane w dokumentach przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie Pani/Pana zgłoszenie  (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot realizujący procesy związane z rekrutacją
  i prowadzeniem spraw dotyczących podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
  oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli taka umowa zostanie zawarta.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. archiwizacyjnego). Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 7. Ma Pani, Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
 • do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 20 RODO jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zakwalifikować Panią/Pana do udziału w procesie rekrutacji, celem podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2.
 2. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Artykuły - pozostałe
4 lutego br. odbyła się w SPSK Nr 1 konferencja prasowa podsumowująca trzeci rok funkcjonowania w naszym Szpitalu ośrodka ECMO. Ośrodek Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielona­rządowej powstał na bazie Oddziału Intensywnej Terapii II Kliniki
27 lutego br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowych możliwości leczenia onkologicznego w SPSK 1, które stwarza oddany w tym miesiącu do użytku nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej. Przeniesiona została do niego Klinika Chirurgii
Od 11 marca w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii przebywa Profesor Matthias Korell z Kliniki Neuss w Niemczech. Jest to wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii ginekologicznej, w leczeniu choroby zrostowej oraz endometriozy, który
Aktualizacja: 30 Wrzesień 2021 | Autor: Anna Guzowska