JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla pacjentów i ich rodzin dotyczące odwiedzin i porodów rodzinnych

 

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SPSK NR 1

JAKO DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE WYSTĘPOWANIU ZAKAŻEŃ COVID-19

 

Odwiedziny powinny odbywać się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddziale, z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego ograniczającego ryzyko transmisji zakażenia COVID-19.

Ostateczną akceptację oraz decyzję o możliwości i zasadach odwiedzin podejmują kierownicy klinik / oddziałów lub lekarze dyżurni, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemicznej w oddziale, warunków lokalowych oddziału.

 1. Zasady sanitarno-epidemiologiczne podczas odwiedzin pacjentów:
  1. Wskazane wyznaczenie w  klinikach / oddziałach godzin odwiedzin ( z wyjątkiem sytuacji szczególnych) w uzgodnieniu z kierownikami klinik/oddziałów tak, aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno - terapeutycznym oraz posiłkami.
  2. Możliwe jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wizyty z lekarzem (kierownik kliniki/oddziału, lekarz prowadzący lub dyżurny).
  3. Rekomenduje się, żeby czas pojedynczej wizyty u pacjenta nie był ograniczany poniżej 2 godzin - chyba, że inne uwarunkowania uzasadniają jego skrócenie.
  4. Rekomenduje się umożliwienie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę (w sytuacjach szczególnych przez 2 osoby).
  5. Jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich u kilku pacjentów, przy czym w pokoju łóżkowym pacjenta wskazane jest, aby przebywała jedna osoba odwiedzająca. Decyzję o liczbie osób odwiedzających jednoczasowo podejmuje kierownik kliniki/oddziału lub lekarz dyżurny, uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w oddziale, warunki lokalowe oddziału.
  6. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w pokoju łóżkowym pacjentów.
  7. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu na teren SPSK Nr 1 / oddziału, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną oraz przed wyjściem z oddziału / SPSK Nr 1.
  9. Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli to możliwe ze względów medycznych) w czasie odwiedzin są zobowiązani założyć maskę medyczną zabezpieczająca nos i usta.
  10. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
  11. Wskazane, aby podczas wizyty unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
  12. Nie jest wskazane wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą.
  13. Wskazane, aby w trakcie odwiedzin pacjent i osoba odwiedzająca nie opuszczali kliniki / oddziału.
  14. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, środków higieny osobistej i in.) dostarczanych odwiedzanemu przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum (najlepiej, by artykuły zmieściły się w szafce przyłóżkowej pacjenta).

 

W przypadku pacjentów, u których brak odwiedzin może powodować stres i pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego, czas wizyty ma być jak najkrótszy oraz osoba odwiedzająca powinna uwzględniać wskazówki podane w pkt. 1.; osobę odwiedzającą należy zabezpieczyć w środki ochrony indywidualnej: maska medyczna, fartuch flizelinowy.

 

Odwiedziny w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego terminalnie są możliwe, ale czas wizyty ma być jak najkrótszy oraz powinny zostać uwzględnione wskazówki podane w pkt. 1; osobę odwiedzającą należy zabezpieczyć w środki ochrony indywidualnej: maska medyczna, fartuch flizelinowy.

 

Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Prawo to, w myśl art. 5 ww. ustawy, może jednak zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach, tj. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów czy też możliwości organizacyjne podmiotu. Decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik kliniki / oddziału, uwzględniając przede wszystkim dobro hospitalizowanych pacjentów.

 

PORODY RODZINNE W SPSK 1

 

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19, od 16. maja (poniedziałek) zostają wznowione porody rodzinne. Z uwagi na warunki lokalowe i wciąż niestabilną sytuację epidemiologiczną, odwiedziny u pacjentek w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży powinny odbywać się poza salami (we wskazanych przez personel miejscach) i przy spełnieniu przez osoby odwiedzające ww. wytycznych epidemiologicznych.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 08 Czerwiec 2022 | Autor: Anna Guzowska