JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacja dotycząca przyjęć pacjentów COVID-19 do Szpitala Tymczasowego SPSK Nr 1 w Lublinie

 

Informacja dotycząca przyjęć pacjentów COVID-19 do Szpitala Tymczasowego SPSK Nr 1 w Lublinie


W związku z planowanym otwarciem Szpitala Tymczasowego (ST) przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie dla którego szpitalem patronackim będzie SPZOZ SPSK Nr 1 w Lublinie planowane jest uzyskanie jego funkcjonalności w zakresie możliwości przyjęć pacjentów w dniu 21.12.2020 o godzinie 8.00.

Kontakt do osoby koordynującej przyjęcia w Szpitalu Tymczasowym: 81 458 2327 lub 81 458 2328


Przed podjęciem kontaktu z osobą koordynującą przyjęcia prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Szpital Tymczasowy przejmuje opiekę nad dorosłymi pacjentami w stanach niezagrażających życiu, którzy wymagają hospitalizacji, przyjmując ich wyłącznie z SOR lub izb przyjęć innych szpitali według kryteriów podanych poniżej. Pacjenci, którzy są pacjentami oddziałów innych szpitali, w których są leczeni i otrzymują opiekę medyczną nie będą przyjmowani do ST.

1. Kryteria przyjęcia do ST:


a) wydruk dodatniego wynik RT-PCR lub antygenowego rekomendowanego przez MZ i GIS, nie wcześniej niż 10 dni przed przyjęciem;
b) RTG klatki piersiowej lub TK wykonane w ostatnich 5 dniach;
c) uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem ST;
d) brak ostrych lub przewlekłych stanów klinicznych/chorób współistniejących wymagających postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania ST.


2. Kryteriami wykluczającymi przyjęcie pacjenta do ST są:
a) saturacja krwi tętniczej tlenem <92% na powietrzu atmosferycznym i <94% na tlenoterapii biernej (FiO2 40%);
b) ostre i przewlekłe stany kliniczne/choroby współistniejące wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych,
wykraczających poza zakres działania ST;
c) niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
d) aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i ostre psychozy;
e) stan upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
f) zaawansowane zespoły otępienne;
g) współistniejące wybrane choroby zakaźne i stwierdzane patogeny alarmowe, stanowiące zagrożenie dla innych pacjentów / wymagające izolacji indywidualnej;
h) nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;
i) chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;
j) ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

 

Chory przyjmowany do ST musi spełniać wszystkie kryteria przyjęcia określone w ust.1 i nie spełniać żadnego kryterium wykluczającego określonego w ust.2.


Warunkowo dopuszcza się przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, o którym mowa powyżej, na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 21 Grudzień 2020 | Autor: Jarosław Krawczyk