Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych

w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych z pracownikami działu lub inspektorem nadzoru inwestorskiego;
 • opracowywania rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów;
 • nadzór nad realizacją zadań remontowych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokonywanie odbiorów i rozliczanie zadań remontowych;
 • zlecania i nadzoru nad okresowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz prowadzenie centralnego rejestru zleceń;
 • prowadzenia nadzoru  merytorycznego nad pracami zewnętrznych podmiotów gospodarczych;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • uprawnienia branżowe (minimum świadectwo kwalifikacyjne SEP E i D powyżej 1 kV);
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.04.2020r.

 

Miejsce składania ofert pracy: 

Listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych” lub osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. budownictwa

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane;
 • przygotowywania, prowadzenia oraz udziału w odbiorach robót budowlanych, w tym sporządzania rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych;
 • wykonywania kosztorysów inwestorskich robót budowlanych;
 • weryfikacji dokumentacji projektowej, w szczególności kosztorysów inwestorskich    oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • sporządzania i opiniowania projektów umów dla potrzeb Działu;
 • uczestnictwa w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych i opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania inwestycji, w tym rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych;
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz  zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.04.2020r.

Miejsce składania ofert pracy:

Listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. budownictwa” lub osobiście
w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko Radcy Prawnego  w wymiarze pełnego etatu.

Główne obowiązki:

 • dokonywanie bieżących interpretacji obowiązujących przepisów prawa oraz udzielanie porad prawnych w zakresie przedstawianych przez Szpital zagadnień,
 • sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań pisemnych (z uwzględnieniem
  przedstawienia propozycji rozwiązania zgłaszanego problemu formalno-prawnego),
 • opracowywanie projektów pism, umów i innych dokumentów,
 • sygnalizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
  w przedmiocie zmian istotnych w dziedzinie służby zdrowia,
 •  uczestniczenie w prowadzonych przez Szpital rokowaniach, posiedzeniach
  i negocjacjach,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień, SIWZ,
 • uczestniczenie w postępowaniach przetargowych,
 • zastępstwo procesowe przed sadami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych,
 • reprezentowanie Szpitala wobec towarzystw ubezpieczeniowych, policji, prokuratury, sądów oraz innych kancelarii prawniczych, a także samorządów zawodowych (Izby lekarzy, pielęgniarek i położnych), Rzecznika Praw Pacjenta i innych urzędów państwowych wg bieżących potrzeb Szpitala,
 • wykonywanie usług z należytą starannością zawodową, zgodnie z zasadami etyki zawodowej radcy prawnego;

Wymagania:

 • Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • Uprawnienia radcy prawnego (co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku),
 • Praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa medycznego (w tym zwłaszcza: udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierania  i wykonywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Szpitala związanych z nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych i naruszeniem prawa pacjenta, prawa badań klinicznych, prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych),
 • Nastawienie na rozwiązanie problemu - myślenie biznesowe,
 • Komunikatywność i umiejętność współdziałania w zespole,
 • Elastyczność i otwartość;
 • Umiejętność pracy nad wieloma projektami - tematami równolegle.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2020r.

Miejsce składania ofert : listownie na adres  SPSK Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 z dopiskiem oferta pracy na stanowisko Radcy Prawnego lub osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. Nr 8.