SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania skrawków tkankowych do badania histopatologicznego oraz oceny gotowych preparatów histopatologicznych, cytologicznych, badań śródoperacyjnych,  biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) w Pracowni Patomorfologii SPSK Nr 1 w Lublinie.

 

1.Miejsce składania ofert : Kancelaria SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16

2.Termin składania ofert :  do dnia 17.02.2020r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu do Kancelarii Szpitala ).

3. Termin otwarcia ofert : dnia 18.02.2020 o godz. 12.00  w Dziale Spraw Pracowniczych SPSK  Nr 1 ul. Staszica 16, pok. nr 17.

 

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert można uzyskać w budynku Dyrekcji SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, pokój nr 17, w godz. 8 – 14, oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl 

 

  5.  Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z  adnotacją 

 „KONKURS OFERT – BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZAKRESIE HISTOPATOLOGII”

                              

  6.Proponowany czas trwania umowy : 21.02.2020r. – 20.02.2022r.

 

  7.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu     

      składania ofert.

 

  8.Termin związania  ofertą : 30 dni od upływu składania ofert.

 

  10.Szczegółowy zakres świadczeń będących przedmiotem konkursu, wymagane kwalifikacje, projekt 

     umowy oraz formularze ofert uzyskać można w Dziale Spraw Pracowniczych SPSK-1. pok. 17.

 

11.Oferent może złożyć :

  1. umotywowaną skargę w toku postępowania konkursowego – do Komisji Konkursowej,
  1. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia - do Udzielającego Zamówienia.