JEDNOSTKI MEDYCZNE

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się osobiście, w formie elektronicznej lub listownej.

Wniosek znajduje się poniżej artykułu - w tej zakładce.

 

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: wniosek@spsk1.lublin.pl lub (dot. pacjentów okulistycznych) wniosekokulistyka@spsk1.lublin.pl

 

Możliwa jest również wysyłka wniosku listownie na adres:

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

SPSK Nr 1 w Lublinie  /  ul. Staszica 16 /  20-081 Lublin

 

 

Pacjenci okulistyczni:

 

Dział Obsługi Pacjenta Okulistycznego

SPSK Nr 1 w Lublinie  / ul. Chmielna 1  /  20-079 Lublin

 

 

 

Komu Szpital może udostępnić dokumentację medyczną?

 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem właściwego dokumentu: rodzice dziecka do ukończenia 18 roku życia – metryka urodzenia dziecka; opiekun ustanowiony przez sąd – stosowne orzeczenie.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej w formie pisemnego oświadczenia, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Ważne: w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia na udostępnienie dokumentacji medycznej sprawę rozstrzyga sąd, o którym, mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 11964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w oparciu o wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.

 

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dokumentację medyczną?

1. Wypełnić i złożyć stosowny wniosek (osobiście, pocztą tradycyjną lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną).

2. Uiścić opłatę wg. cennika (opłata za udostępnianie dokumentacji nie jest pobierana w przypadkach ujętych w ustawie).

3. Odebrać dokumentację osobiście lub opłacić jej dostarczenie pocztą.

W przypadku przesyłki pocztowej należy przesłać potwierdzenie dokonania przedpłaty za sporządzoną kopię dokumentacji medycznej na adres e-mail:

wniosek@spsk1.lublin.pl lub wniosekokulistyka@spsk1.lublin.pl (dot. pacjentów okulistycznych)

Wzór wniosku, informacje na temat sposobu jego składania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w wersji do wydrukowania znajdują się poniżej w załącznikach.

 

Udostępnianiem dokumentacji medycznej w SPSK Nr 1 w Lublinie zajmuje się:

 

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej SPSK Nr 1

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel.: 81 53 49 645  / e-mail: dokumentacja@spsk1.lublin.pl

 

 

oraz dla pacjentów okulistycznych:

 

Dział Obsługi Pacjenta Okulistycznego

ul. Chmielna 1, 20-079

tel, 81 53 49 841 / e-mail: kancelaria_oko@spsk1.lublin.pl