Zarządzenie Nr 21/2017

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia

6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ) oraz §43 Dział I Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej w następującej wysokości:

1. jedna strona kopii dokumentacji medycznej niepoświadczona za godność z orginałem– 0,30 zł brutto

2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej poświadczona za godność z orginałem– 1,00 zł brutto

3. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,70 zł brutto

4. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,70 zł brutto

§ 3.

1. Z opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zwolnione są organy rentowe

określone w art. 77 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.)

2.Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

§ 4.

1. Koszt przesłania dokumentacji medycznej pokrywa Wnioskodawca.

2. Cena przesyłki zgodna jest z zawartą przez SPSK Nr 1 i aktualnie obowiązującą umowa w zakrasie świadczenia usług pocztowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

od dnia 14 czerwca 2017 roku.

§ 6.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc

Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2017 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dodatkowe informacje