Zarządzenie Nr 28/2018

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia

6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 t. j.) oraz §43 Dział I Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zarządzam, co następuje:

 • 1.

Ustala się odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej w następującej wysokości:

 1. jedna strona kopii/wydruku dokumentacji medycznej niepoświadczonej za zgodność z oryginałem – 0,32 zł brutto
 2. jedna strona kopii/wydruku dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem – 1,85 zł brutto
 3. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,25 zł brutto
 4. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,85 zł brutto                              
 • 2.
 1. Z opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zwolnione są organy rentowe

określone w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 t. j.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 t. j.)

 1. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • 3.
 1. Koszt przesłania dokumentacji medycznej pokrywa Wnioskodawca.
 2. Cena przesyłki zgodna jest z zawartą przez SPSK Nr 1 i aktualnie obowiązującą umową w zakresie świadczenia usług pocztowych.
 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

od dnia 1 lipca 2018 roku.

 • 5.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc

Zarządzenie Dyrektora Nr 21/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku.

Dodatkowe informacje