SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej

( tj. Dz. U z 2016, poz. 1638 z późn. zm. ).

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pobierania skrawków tkankowych do badania histopatologicznego, oceny gotowych preparatów histopatologicznych oraz cytologicznych badań śródoperacyjnych                      w Pracowni Patomorfologii SPSK Nr 1 w Lublinie.

1.Miejsce składania ofert : Kancelaria SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16

2.Termin składania ofert : do dnia 03.04.2017r. do godz. 11.00 (liczy się data wpływu do Kancelarii Szpitala ).

3. Termin otwarcia ofert : dnia 04.04.2017 o godz. 09.30 w Dziale Spraw Pracowniczych SPSK Nr 1 ul. Staszica 16, pok. nr 17.

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert można uzyskać w budynku Dyrekcji SPSK Nr 1                                   w Lublinie, ul. Staszica 16, pokój nr 17, w godz. 8 – 14, oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl 

 

5. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotacją

„KONKURS OFERT – BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZAKRESIE HISTOPATOLOGII

      

                      

6.Proponowany czas trwania umowy : 05.04.2017r. – 15.02.2018r.

7.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu    

     składania ofert.

8.Termin związania ofertą : 30 dni od upływu składania ofert.

10.Szczegółowy zakres świadczeń będących przedmiotem konkursu, wymagane kwalifikacje, projekt

   umowy oraz formularze ofert uzyskać można w Dziale Spraw Pracowniczych SPSK-1. pok. 17.

11.Oferent może złożyć :

  1. umotywowaną skargę w toku postępowania konkursowego – do Komisji Konkursowej,
  2. umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia - do Udzielającego Zamówienia.